ಎರಡು ಭೋಗಲಾಲಸೆಯ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾದಕ ಬೇಬ್ಸ್ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಸೇರಲು ಪಾರ್ಟಿ ಮೋಜು. ಒಂದು ಗುಂಪೇ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾದಕ ಹುಡುಗಿಯರು, ನೃತ್ಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಬಲ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯರು ಹೇಗೆ ಆಫ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ತನ್ನ ದೇಹದ.