ಜಪಾನಿನ ಚಿಕ್ ರೇ ಆಟಿಕೆ ಫಕ್ ಮತ್ತು ಮುಖವನ್ನು ಹಿಂದಿ ಮಾದಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪಂಕ್ನಿಂದ ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತದೆ

ಜಪಾನ್ ಎಚ್ಡಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಊದುವ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಅಸುಕಾ Ayanami ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಸೀಳು ದಮ್ಮಸುಮಾಡಿದ. Dude ಹಿಂದಿ ಮಾದಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಹ ಮೂವರು ಸೇರಿ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿದ greedily ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇದು ತಮಾಷೆಯ ಬೆರಳುಗಳ.