ರಾಂಚಿ ಮಮ್ಮಾ ಮಮ್ಎಫ್ ತ್ರೀಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಬಟ್ ಫಕ್ ಮಾದಕ ಪೂರ್ಣ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಗುತ್ತಾನೆ

ಬಾಯಿಯಿಂದ ಮಾದಕ ಪೂರ್ಣ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜುಂಬು ಕಂದು ಕೂದಲಿನ ಏಷ್ಯನ್ ಸೂಳೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಎಂಬ Ai Kurosawa ನೀಡುತ್ತದೆ ತೋರಿಸು ಸಾಧನೆ ತನ್ನ ಕಾಮುಕ ಬಲ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ.